Excel xây dựng | Cách lập Nhật ký ép cọc hàng loạt trên Excel

lập nhật ký ép cọc trên excel

Nhật ký ép cọc là một tài liệu chứng từ được sử dụng để ghi lại quá trình ép cọc của một công trình xây dựng.

Để lập Nhật ký Ép cọc bạn cần ghi lại các thông tin chi tiết về loại cọc được sử dụng, khối lượng cọc ép, độ cao của các cọc, thời gian ép và các yêu cầu khác liên quan đến quá trình ép cọc bê tông vào một File Excel

Đồng thời chuẩn bị một mẫu Nhật ký ép cọc ở trên Word

MyExcel sẽ hỗ trợ bạn Lập nhật ký ép cọc hàng loạt, bằng cách lấy dữ liệu trên Excel tự động điền qua mẫu word

👉 Mẫu nhật ký Ép cọc: https://www.dropbox.com/scl/fi/icfwpa3i25eryak1b335p/Nhat-ky-ep-coc.zip?rlkey=p0rcfornaigs0h0lt05j0o7mo&dl=0

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

00:00 Giới thiệu 05:29 Hướng dẫn chi tiết 13:21 Lưu ý khi định dạng kiểu số, kiểu ngày tháng

🔥 🔥 Các tính năng phải biết để giải phóng sức lao động:

👉 In ấn hàng loạt trong Excel https://www.youtube.com/watch?v=xRuvEd-tZNk

👉 Trộn Excel sang Word https://youtu.be/X2ER9Fg48QE

👉 Trộn Excel sang Excel: https://youtu.be/xLgVtydQoms

👉 Gửi mail hàng loạt bằng Excel: https://youtu.be/rNs8LlqNt5g

👉 Gửi Phiếu lương qua Email: https://youtu.be/jh1hRHv8KQY

Phone