Xuất hàng loạt Phiếu lương Của từng nhân viên thành Ảnh

Để Xuất hàng loạt Phiếu lương Của từng nhânh viên thành Ảnh bạn cần dùng tính năng xuất ảnh hàng loạt trong tiện ích myexcel, với các bước chính:

bước 1: Tạo mẫu phiếu lương

bước 2: đặt công thức cho phiếu lương

bước 3: dùng tính năng xuất ảnh hàng loạt để xuất phiếu lương ra ảnh, mỗi nhân viên sẽ có 1 phiếu lương, với tên ảnh được đặt tự động. #HỏiĐápMyExcel

00:00 Câu hỏi

02:41 xử lý tình huống Phiếu lương nhẩy theo Mã nhân viên

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

 File thực hành: Có nêu ở trong phần cuối video

Phone