Hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng năm trong Windows

Hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng năm trong Windows

Khi sử dụng bảng tính Excel rất nhiều máy tính window bị hiển thị đảo ngược ngày tháng thành tháng/ngày/năm, đó là do máy tính window của bạn chưa khai báo để chuyển đổi cách hiển thị kiểu số, kiểu ngày tháng theo định dạng Việt Nam. Video này sẽ Hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng năm trong Windows thành kiểu dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

✅ Tải add in My Excel : https://myexcel.vn/download/

✅ Tính năng của My Excel :https://youtu.be/75CBu_jFTQs

🔥 🔥 Các tính năng phải biết để giải phóng sức lao động:

👉 In ấn hàng loạt trong Excel https://www.youtube.com/watch?v=xRuvEd-tZNk

👉 Trộn Excel sang Word https://youtu.be/X2ER9Fg48QE

👉 Trộn Excel sang Excel: https://youtu.be/xLgVtydQoms

👉 Gửi mail hàng loạt bằng Excel: https://youtu.be/rNs8LlqNt5g

👉 Gửi Phiếu lương qua Email: https://youtu.be/jh1hRHv8KQY

Phone